• NGP ZUIDPLAS
    L O K A A L I S B E T E R

  • DOE HET DAN GOED!
    Vijfde Dorp? Liever niet!
    Wij waren tegen, maar als het toch moet .......

Omgeving3.1 Huisvesting en ruimtelijke ordening:

Wonen is een recht voor iedereen. Daarvoor is een breed aanbod nodig van passende en betaalbare huizen. In nieuw te bouwen wijken is het streven naar 40% sociale woningbouw. Speciale aandacht is nodig voor woningen voor starters en ouderen. Leefbare woonomgeving met voldoende groen, speelplaatsen, ontmoetingsplaatsen en parkeergelegenheid. Permanente bewoning van vakantiehuizen zo veel mogelijk toestaan en de bewoners van De Bonk, IJsselhoeve, Randstad en de vier parken in Moordrecht duidelijkheid hierover verschaffen. Goede planning van infrastructuur bij aanleg van nieuwe wijken. Regels voor verbouw en aanbouw versoepelen.3.2 Verkeer en vervoer:

Aanleg van meer veilige fietspaden tussen de dorpen en in de natuurgebieden. Verbeteren van de verkeersveiligheid van de bestaande fietspaden door kruisingen met autoverkeer waar mogelijk op te heffen. Gratis openbaar vervoer tussen de dorpen voor ouderen. Meer aanpassingen voor scootmobiel en rolstoelvervoer.3.3 Leefbaarheid:

De recreatiegebieden van de nieuwe gemeente zoals de Rottemeren, Hitland en Restveen, zullen door de verstedelijking steeds belangrijker worden. Kwaliteitsverbetering en eventueel uitbreiding van deze gebieden is nodig om in de groeiende recreatiebehoefte te voorzien. Geluidsoverlast is een voortdurende bron van ergernis. Het opzettelijk veroorzaken van hinder door geluids- en lichtprikkels dient zoveel mogelijk te worden tegengegaan.