• NGP ZUIDPLAS
    L O K A A L I S B E T E R

  • DOE HET DAN GOED!
    Vijfde Dorp? Liever niet!
    Wij waren tegen, maar als het toch moet .......

Voorwaarden4.1 Welzijn:

Een bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor de gemeente, die hierbij stimulerende en steunende rol speelt. Het aantal leden van een vereniging behoort van invloed te zijn op de hoogte van de subsidie. In samenwerking met de verenigingen kan de gemeente het aanbod bevorderen van sportvoorzieningen voor specifieke groepen, zoals bijv. senioren en mensen met een beperking. Gezien de toeneming van het aantal ouderen in de gemeente zal er voor hen de komende jaren een ruimer aanbod van voorzieningen nodig zijn, bijv. op vlakken als reizen, gezelligheid en boodschappenservice. In samenspraak met de ouderenverenigingen kan de gemeente hierin initiatieven ontplooien.4.2 Milieu en afvalverwerking:

Veel mensen zijn zich bewust van het belang van afvalscheiding. Het is goed om op deze weg door te gaan en indien gewenst nog verder uit te breiden. Duurzaam en energiezuinig bouwen, wonen en ondernemen verdient de voorkeur. De gemeente doet er goed aan te onderzoeken in hoeverre alternatieve energiebronnen aangewend kunnen worden voor het eigen gebruik. Gebleken is dat het restvuil-systeem met ondergrondse containers nog verre van perfect is. Regelmatige evaluatie en waar mogelijk bijstelling van dit systeem zal in de nabije toekomst noodzakelijk zijn.4.3 Economie en werkgelegenheid:

Het bedrijfsleven is de motor van de samenleving. Soepele regels voor vestiging, lage gemeentelijke tarieven en snelle ontwikkeling van nieuwe bedrijfsgebieden zijn noodzakelijk om concurrerend te blijven. Nieuwe glastuinbouwbedrijven zoveel mogelijk groeperen.4.4 Veiligheid:

Buurt- of wijkgerichte coördinatie is het uitgangspunt voor de veiligheid. Hiervoor zijn goede contacten tussen buurtbewoners en politie nodig. Burgernet en eventueel buurtwachten vergroten de veiligheid. Cameratoezicht op risicoplekken en nachtelijke digitale nummerbordcontrole op toevoerwegen kunnen zowel bijdragen tot de oplossing van criminaliteit als een preventieve werking hebben.