• NGP ZUIDPLAS
    L O K A A L I S B E T E R

  • DOE HET DAN GOED!
    Vijfde Dorp? Liever niet!
    Wij waren tegen, maar als het toch moet .......

Samen2.1 Sociaal beleid:

Aandacht voor de sociaal zwakkeren vinden wij belangrijk. Deze kwetsbare groep dient, in ieder geval financieel, maar ook anderszins te worden ontzien. Bijvoorbeeld door soepele toepassing van de regels bij aanvragen voor kwijtschelding. Internet dient voor iedereen toegankelijk te zijn. De gemeente zou een aanbod kunnen overwegen volgens een systeem als dat van de Rotterdampas. Mensen die om welke reden dan ook tijdelijk zonder werk zijn hebben recht op zorgvuldige begeleiding. Maatschappelijk werk, gezondheidszorg en werkbegeleiders kunnen hierbij nauw samenwerken. Het is beter, vanwege verstorende marktwerking, om niet-gemeentelijke arbeidsbemiddeling niet te subsidiëren.2.2 Zorg:

De komende jaren zal de gemeente verantwoordelijk worden voor meer zorgtaken, terwijl voor het totale zorgpakket minder geld beschikbaar zal zijn. De gemeente krijgt zorgtaken op het gebied van de jeugdzorg, de ouderenzorg en de dagbesteding van gehandicapten. Wij willen erop toezien dat deze mensen niet de dupe worden van de veranderingen. Het is de bedoeling dat de zorg terechtkomt bij degenen die dringend zorg nodig hebben en niet bij hen die het meest mondig zijn. Daarom mogen er geen drempels zijn bij een zorgaanvraag wat betreft bereikbaarheid of administratieve procedures. Het is aan te bevelen om gemeentelijke eigen bijdragen in de zorg afhankelijk te stellen van inkomen en vermogen. Ambtenaren die belast worden met zorgindicaties dienen over de juiste expertise te beschikken. In de nieuwe situatie zullen samenwerkingsverbanden een grote rol spelen, zoals bijvoorbeeld de regionale samenwerking met omliggende gemeenten, maar ook de samenwerking tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers. Hierbij zijn goede begeleiding van en educatie-mogelijkheden voor mantelzorgers wenselijk.2.3 Onderwijs:

Onderwijs van hoge kwaliteit in goede schoolgebouwen die aan alle eisen voldoen is de norm voor deze gemeente. De opzet van brede scholen verdient de voorkeur. We streven, in aanvulling op het huidige aanbod, naar speciaal volledig voortgezet onderwijs. Verbetering van het werkklimaat in het onderwijs en het voorkomen van drop-outs zijn belangrijke aandachtspunten. Voor zover de scholen zelf niet kunnen voorzien in kinderopvang dient de gemeente er zorg voor te dragen dat de buitenschoolse mogelijkheden hiervoor in voldoende mate aanwezig zijn.2.4 Integratie:

Beschikbaarheid van taalonderwijs is een voorwaarde voor soepele inburgering. We doen er goed aan om actieve participatie aan de samenleving te stimuleren. Het is de plicht van de gemeente om voldoende begeleiding en ondersteuning te bieden aan vluchtelingen. Vrijwilligers zouden hierbij betrokken kunnen worden. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen niet aan hun lot overgelaten worden.